SENSA, un dels projectes seleccionats per la convocatoria PRODUCTE 2014 de AGAUR

September 23, 2015 at 11:08 am by

El projecte SENSA (System for Endoscopic Stenosis Assesment) ha estat guardonat amb un ajut de la convocatòria PRODUCTE 2014 d’AGAUR. La proposta està liderada per PhD Jorge Bernal i compta amb la participació de la PhD. Debora Gil del grup Modelatge Interactiu i Augmentat (Interactive and Augmented Modelling) i del PhD F. Javier Sánchez del grup de Visió Industrial (Machine Vision) del Centre de Visió per Computador (CVC). Així mateix, aquesta proposta compta amb la participació d’investigadors de IDIBELL, liderats pel Dr. Antoni Rosell. L’objectiu de la convocatòria PRODUCTE 2014 és el finançament d’ajudes destinades a l’obtenció de prototips i la valorització i transferència dels resultats de recerca generada per equips de recerca de Catalunya.

L’objectiu del projecte és poder desplegar un prototip funcional a l’Hospital de Bellvitge (HB) que permeti al personal clínic obtenir de manera automàtica una estimació del grau d’estenosi. Durant els últims anys, el CVC, en estreta cooperació amb HB, ha desenvolupat un sistema automàtic pel càlcul del grau d’estenosi traqueal mitjançant l’anàlisi d’imatges de videobroncoscopia. L’estenosi traqueal es defineix com un estrenyiment anormal de la tràquea i els bronquis principals que afecten la funció respiratòria. En les últimes dècades l’estenosi traqueal s’ha convertit en una malaltia prevalent amb més de 65 milions de persones a tot el món. Tot i la naturalesa rutinària i la rellevància del diagnòstic de l’estenosi, la major part de la seva avaluació es realitza mitjançant inspecció visual durant l’exploració endoscòpica. La manca de mesures objectives estandarditzades té un impacte negatiu en el tractament escollit propiciant exploracions repetides innecessàries.

Així doncs, s’ha desenvolupat un software que permet proporcionar mesures estandarditzades de l’estenosi; SENSA permet estandarditzar el càlcul del grau d’estenosi mitjançant el càlcul del mateix a partir de la selecció d’imatges que mostrin tant la via aèria obstruïda com una secció de la via sana per poder calcular el grau d’obstrucció traqueal. A més d’oferir un càlcul objectiu del grau d’obstrucció traqueal, és l’únic producte que treballa directament amb les imatges de la videobroncoscopia sense necessitat d’utilitzar altres tecnologies d’imatge o modificar els dispositius comercials actuals. Per això, SENSA constitueix un gran avanç per a la videobroncoscopia, ja que permet reduir els costos de procediment en evitar repeticions innecessàries i tractaments incorrectes a causa de la subjectivitat derivada de la inspecció visual així com possibilitar una reducció de l’estrès emocional del pacient i el seu risc de radiació degut a altres procediments. L’impacte econòmic s’estima en un estalvi de 71.000 € milions per any, usant dades estimades de nombre d’intervencions per any que han de ser repetides.