Portal de la Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC nº 6780, s’ha obert aquest apartat en la nostra Web  on trobareu tota la informació sobre el Centre de Visió per Computador (en endavant CVC)  per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

El CVC, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d’oferir la informació actualitzada de les seves activitats al propi organisme i al públic en general, posa a la vostra disposició tota una sèrie de documents que, per altra banda, en una gran proporció, ja formaven part de les dades que sobre el CVC han  estat incloses en la nostra pàgina web des de l’inici de la seva publicació.

Informació Institucional

Data darrera actualització de la documentació:  01/04/2019

(freqüència actualitzacions: anual)

Estatuts

Estatuts CVC

Òrgans de Govern

Alts càrrecs

El CVC no té personal que pugui ser considerat com personal d’alta direcció segons la Llei 13/2005, de 27 de desembre de 2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. La funció de l’alta direcció recau sobre el Consell de Govern de l’entitat que no percep cap tipus de retribució, dietes, ni dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern del Consell d’Administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat.

Estructura de Govern

Organigrama

Organigrama_2020

Personal

Accés a la llista sencera de personal del centre, amb indicació de la seva categoria i departament, inclou el personal adscrit d’altres institucions.

Llistat complet del personal del centre

El CVC es declara com una institució pública, catalana, amb vocació internacional, compromesa amb el seu entorn, i defensora, en el desenvolupament de les seves activitats, dels valors i la pràctica de la llibertat, el pluralisme, la democràcia, la igualtat, la solidaritat i l’equitat.

Com a centre CERCA, el CVC té com a objectiu basar la seva activitat en el respecte i la igualtat de totes les persones. Així, la gestió de la recerca i les polítiques d’elegibilitat, ocupabilitat, representació institucional, distribució de recursos i avaluació s’han de fonamentar en la valoració justa de les persones i evitar discriminacions de qualsevol tipus.

Per aquestes raons, es va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat i en tot el que no estigui establert en aquest pla es segueixen les directrius de les entitats que formen el Consorci.

 

Tanmateix, s’ha dissenyat l’Estratègia de Recursos Humans per al personal investigador,  el qual ha rebut amb el reconeixement d’Euraxess amb el segell d’excel·lència HRS4R, i què ens permet homologar el nostre centre a nivell europeu.

HRS4R_CVC_Action_Plan

Queixes/suggeriments

Qualsevol queixa o suggeriment del personal del CVC, incloses les relacionades amb conflictes, disputes i greuges relatives a les tasques de recerca, caldrà vehicular-les a través de l’adreça rrhh@cvc.uab.cat

Aquest procediment garanteix en tot moment discreció i confidencialitat, amb l’objectiu de promoure un tracte just i equitatiu a la institució i millorar la qualitat general de l’entorn laboral. També podrà actuar com a enllaç amb l’Ombudsperson CERCA.                            

Recompte personal

Segons els Pressupostos anuals publicats per la Generalitat de Catalunya.  ANNEX DE PERSONAL

Annex_Personal_2014.pdf

Annex_Personal_2015.pdf

Annex_Personal_2016.pdf

Annex_Personal_2017.pdf

Annex_Personal_2019.pdf

Retribucions (massa salarial) 

Efectius i retribucions anuals del personal de les entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

Quadre_Efectius_retribucions_2014.pdf

Quadre_Efectius_retribucions_2015.pdf

Quadre_Efectius_retribucions_2016.pdf

Quadre_Efectius_retribucions_2017.pdf

Quadre_Efectius_retribucions_2018.pdf

Quadre_Efectius_retribucions_2019.pdf

Conveni col·lectiu

Conveni col·lectiu

Resolucions dels processos de selecció

Anunci oferta pública d’ocupació 18032019-S

Resolucio AMD18001-18032019-S

Resolucio AMD18003-18032019-S

Resolucio AMD18002-18032019-S

Resolucio TS18001-18032019-S

Codi ètic i de bona conducta

El Consell de Govern del CVC, en data 9 de gener de 2019, ha acordat l’adhesió al Codi Ètic i de Conducta aprovat per la Institució CERCA que, en línia amb els criteris de la Unió Europea, promou el bon govern i la bona conducta, seguint les directrius del personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, juntament amb altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Carta d’adhesió al codi de conducta CERCA

Codi de Conducta CERCA (català)

Code of Conduct CERCA (english)

Codi principis contractació pública

Activitat i Planificació    

Data darrera actualització de la documentació:  veure Informació Institucional

(freqüència actualitzacions: anual)

Presentació

Missió, Objectius i Visió. Principals Funcions i Serveis de l’activitat del CVC.

CVC_Presentation_25_May_2017.pdf

Memòries d’Activitats

En aquest apartat es presenten les Memòries Anuals de Recerca (anglès) i de Transferència (català), les quals inclouen entre altres informacions, l’organigrama del Centre,  l’organització i la distribució del personal, les publicacions, els projectes públics competitius i els d’empresa, les conferències i els congressos, els premis i les activitats de difusió.

  • Recerca

CVC_Research_Report_2010

CVC_Research_Report_2011

CVC_Research_Report_2012

CVC_Research_Report_2013

CVC_Research_Report_2014

CVC_Research_Report_2015

CVC_Research_Report_2016

CVC_Research_Report_2017

CVC_Research_Report_2018

  • Transferència

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2010

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2011

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2012

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2013

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2014

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2015

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2016

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2017

CVC_Resultats_Transferencia_Comunicacio_2018

 

Informació Econòmica i Pressupostaria      

Data darrera actualització de la documentació:  veure Informació Institucional

 (freqüència actualitzacions:  anual)

Pressupostos anuals

El pressupost del CVC forma part i es consolida amb els Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya (GC), que es publiquen al seu propi portal de la transparència. A continuació, es presenten els Estats Financers (EF) i els Pressupostos (PRS) consolidats.

Pressupostos anuals 2012:  EF_2012.pdf  i PRS_2012.pdf

Pressupostos anuals 2013:  EF_2013.pdf  i PRS_2013.pdf        Pressupostos de la GenCat per 2013 prorrogats de 2012.

Pressupostos anuals 2014:  EF_2014.pdf  i PRS_2014.pdf

Pressupostos anuals 2015:  EF_2015.pdf  i PRS_2015.pdf

Pressupostos anuals 2016:  EF_2016.pdf  i PRS_2016.pdf        Pressupostos de la GenCat per 2016 prorrogats de 2015.

Pressupostos anuals 2017:  EF_2017.pdf  i PRS_2017.pdf

Pressupostos anuals 2018:  EF_2018.pdf  i PRS_2018.pdf        Pressupostos de la GenCat per 2018 prorrogats de 2017

Pressupostos anuals 2019: EF_2019.pdf i PRS_2019.pdf

Pressupostos anuals 2020: PRS_2020.pdf

Comptes anuals

Auditories oficials anuals de la gestió econòmica, comptable i patrimonial del CVC

CVC Memoria 2010 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2011 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2012 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2013 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2014 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2015 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2016 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2017 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2018 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2019 Informe Auditoria.pdf

CVC Memoria 2020 Informe Auditoria.pdf

Liquidació Pressupostària:

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2019

Exercici 2020

Contractació Pública

Tota la informació relativa a la contractació pública del CVC, com són les Instruccions Internes de Contractació, els anuncis, les licitacions, les adjudicacions i les formalitzacions, estan recollides al Perfil del Contractant, que habilita la seva publicació al Portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Perfil del Contractant 

Convenis

Tota la informació relativa als convenis signats amb altres entitats públiques, com són organismes o ens de la Generalitat de Catalunya, de  l’Estat o Internacionals, està recollida al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació i publicats al Portal corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Accés al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya:

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la GC

Territori

Per la pròpia naturalesa de l’entitat no es genera ni es disposa d’aquesta informació.

Procediments Jurídics

Per la pròpia naturalesa de l’entitat no es genera ni es disposa d’aquesta informació.

Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre les activitats del CVC i els nostres serveis a través del correu transparencia@cvc.uab.cat