EMAIL LEGAL NOTICE

 

 

Advertiment legal: Informem a qui rebi aquest document sense ser el seu destinatari o persona autoritzada per aquest, que la informació continguda en el mateix és confidencial i la seva utilització i/o divulgació està prohibida. Si heu rebut un document per error, li preguem ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. En compliment de la normativa de protecció de dades, us informem de que les seves dades personals formen part d’un fitxer propietat del remetent i són tractades exclusivament amb la finalitat de mantenir la relació amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un e-mail a lopd@cvc.uab.cat.

 

Disclaimer: If you are not the intended recipient of the message we inform you that the information contained herein is confidential and its use and / or disclosure is prohibited. If you have received this document in error, please notify us immediately and proceed to delete it. In compliance with data protection regulations, we inform you that your personal data is part of a file owned by the sender and is treated with the sole purpose of maintaining the relationship acquired with you. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by e-mail to lopd@cvc.uab.cat.

 

Advertencia Legal: Si no es el destinatario del mensaje, le informamos que la información contenida en este documento es confidencial y está prohibido su uso y / o divulgación. Si recibió este documento por error, avísenos de inmediato y proceda a eliminarlo. De acuerdo con las normas de protección de datos, le informamos que sus datos personales son parte de un archivo propiedad del remitente y se tratan con el único propósito de mantener la relación adquirida con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo electrónico a lopd@cvc.uab.cat.