Procés de Contractació Laboral OTM-R

La contractació del personal laboral del CVC, com a entitat sotmesa a Dret públic, s’ha de vehicular necessàriament mitjançant procediments de convocatòria pública i d’acord amb els següents principis:

 1. Igualtat, mèrit i capacitat: es garanteix que tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb aquests principis constitucionals.
 2. Publicitat de les convocatòries i de les seves bases.
 3. Transparència.
 4. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
 5. Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció.
 6. Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
 7. Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Es pot exigir el compliment d’altres requisits específics, que guardin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir.

 

Procés de contractació

El CVC està compromès amb el procés de contractació obert, transparent i basat en el mèrit (OTM-R) per a qualsevol candidat o candidata potencial, en tots els nostres processos. L’any 2015 vàrem rebre el segell “Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R). Mitjançant un procés ampli i continu, millorem les condicions i les oportunitats al CVC. Amb aquestes accions, el CVC es compromet amb els principis establerts a la Carta Europea d’Investigadors, així com el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors.

Els processos de selecció es vehiculen a través del Departament de Gestió de Persones (DGP) que pot externalitzar-ne el procés.

 

Fases:

 1. Anunci del lloc de treball

Tots els nous llocs de treball s’han d’anunciar a la nostra pàgina web, també al portal Euraxess i altres portals de difusió. En general, les ofertes de feina es publiquen durant un mes, llevat que el responsable del procés de contractació tingui altres requisits.

Totes les sol·licituds s’han de fer a través del lloc web del CVC. Una vegada s’hagi presentat la sol·licitud, el/la sol·licitant rebrà un correu electrònic amb un missatge que diu que es posaran en contacte amb ell/ella si el seu perfil s’ajusta al lloc de treball.

 

 1. Fase de selecció

La persona responsable de la contractació i el DGP analitzen els perfils dels candidats i candidates en relació amb els requisits establerts en la descripció del lloc de treball i creen una llista de classificació.

Es contactarà amb els candidats i candidates que hagin estat seleccionats per concertar una entrevista.

 

 1. Fase d’entrevistes

En general, el procés consisteix en dues entrevistes. Una la du a terme el departament en el qual tindrà la seva base el lloc de treball, i l’altra  el departament de gestió de persones i/o gerència, excepte en el cas de vacants de beques de doctorat, que segueixen un procés diferent.

Entrevista del grup de recerca: entrevista tècnica i prova tècnica (si escau)

Entrevista del DGP: entrevista basada en l’actitud i competències

Les entrevistes seran conduïdes personalment o per mitjans online.

Per a llocs de treball estratègics o beques de doctorat, les entrevistes s’organitzaran per grups de contractació. La composició d’aquests grups dependrà de la vacant.

Quan sigui possible, als grups de contractació hi haurà dones. Almenys el 20-25 % dels membres del grup de selecció han de ser dones.

 

 1. Proposta de contracte

Un cop tenim el candidat o candidata final per al lloc de treball, DGP i/o gerència comunica al candidat o candidata per a informar de les condicions de la feina.

Un cop DGP i/o gerència ha fet totes les comprovacions necessàries, s’envia al candidat o candidata una proposta de contracte.

Aquesta proposta inclou:

 • Informació sobre el lloc de treball ofert
 • Condicions (salari brut anual, jornada laboral, modalitat i durada del contracte, vacances)
 • Beneficis
 • Data d’inici

Un cop tenim el document signat, DGP sol·licita els documents necessaris per a la preparació d’un contracte.

Es poden programar trucades addicionals entre DGP i el candidat o candidata per a explicar i donar suport en relació amb qüestions fiscals.

Reubicació: per a qualsevol candidat/a que vingui a viure a Espanya, gestionem el procés per obtenir el permís de treball per a ell/ella i la seva família (cònjuge i fills) i donem suport a les tasques administratives per establir-se a Barcelona (procés NIE , agències d’apartaments, llista d’escoles, etc.).

 

 1. Sol·licituds no acceptades

Es contactarà per telèfon o per correu electrònic amb tots els candidats o candidates que van participar en la fase d’entrevistes per confirmar el resultat del procés de selecció.

Els candidats poden posar-se en contacte amb DGP (rrhh@cvc.uab.es) si durant el procés de selecció volen preguntar sobre l’estat del procés.

 


 

Diversitat i igualtat d’oportunitats laborals

El CVC practica una política d’igualtat d’oportunitats i està compromès amb la diversitat i la inclusió. Ens complau considerar tots els candidats i candidates qualificats per al lloc de treball sense tenir en compte la seva raça, color, religió, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, origen nacional, edat, discapacitat o qualsevol altra base protegida per la llei estatal o local aplicable.

 

Grups de selecció

Al CVC les dones estaran representades en els grups de selecció; la proporció mínima és del 20-25 % dels membres de cada grup de selecció. L’objectiu és promoure el paper de les dones en la recerca.

 

Interrupcions en la carrera

En les taules de selecció i contractació, els permisos de maternitat tindran una puntuació addicional per tal d’igualar les interrupcions en les carreres de les dones.

 

Protecció de dades

L’equip del DGP gestiona la base de dades de sol·licitants i totes les sol·licituds rebudes a través de la pàgina web del CVC. Tota la informació es tracta amb la deguda confidencialitat i únicament per al fi esmentat, i es posarà a disposició dels membres del comitè de contractació en la mesura que sigui necessària per a la gestió del procés.