Perfil del Contractant

En el perfil de contractant es pot trobar, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions del Centre de Visió per Computador.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió i de formulació/resolució de consultes o aclariments. Les persones interessades a conèixer l’activitat contractual o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació Pública a la UE, i d’acord amb la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de la Directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, per a l’increment de la transparència i l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública.

• Anuncis informació prèvia

• Licitacions

• Adjudicacions i formalitzacions

• Altres informacions, formularis i models