Perfil del Contractant

 

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions del Centre de Visió per Computador.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió i de formulació/resolució de consultes o aclariments. Les persones interessades a conèixer l’activitat contractual o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va entrar en vigor el passat dia 16 de desembre de 2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i d’acord amb la Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de la Directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, per a l’increment de la transparència i l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública.

 

• Plecs de clàusules i instruccions internes de contractació (IIC)

• Anuncis informació prèvia

• Licitacions

• Adjudicacions i formalitzacions

• Altres informacions, formularis i models