People

PhD

Joost van de Weijer
Mikhail G. Mozerov
Bogdan Raducanu
Luis Herranz
Bartłomiej Twardowski
David Berga

PhD Students

2015:
Marc Masana
Lu Yu
Yaxing Wang
Laura López

2016:
Xialei Liu
Carola Figueroa Flores
Aitor Alvarez Gila

2017:
Vacit Oguz Yazici
Javad Zolfaghari

2018:
Kai Wang
Chenshen Wu
Fei Yang

2019:
Shiqi Yang
Albin Soutif Cormerais
Minghan Li
Shun Yao

Past PhD Students

Lichao Zhang
Aymen Azaza
Adriana Romero

Past Collaborators

Abel Gonzalez Garcia
Andrew D. Bagdanov
Carlo Gatta