RECONEIXEMENT ESTRUCTURAL DE FORMES

23/03/98

Feu clic aquí per a començar

Continguts

Diapositiva PPT

RECONEIXEMENT ESTRUCTURAL DE FORMES

Reconeixement sintàctic i estructural de formes

Representació simbòlica de les formes

Reconeixement sintàctic i reconeixement estructural. Definició

Reconeixement sintàctic o reconeixement estructural?

Equivalència entre mètodes sintàctics i prototipus estructurals

Reconeixement sintàctic

Gramàtiques formals. Definicions (I)

Gramàtiques formals. Definicions (II)

Gramàtiques formals. Definicions (III)

Gramàtiques formals. Definicions (IV)

Gramàtiques formals per a representació de formes

Gramàtiques formals per a representació de formes. Parsing

Conceptes fonamentals de l’anàlisi sintàctica (parsing) (I)

Conceptes fonamentals de l’anàlisi sintàctica (parsing) (II)

Tipus de gramàtiques formals per a representació de formes

Gramàtiques d’una dimensió. PDL

Gramàtiques d’una dimensió. Plex Grammars

Gramàtiques n-dimensionals. Definicions (I)

Gramàtiques n-dimensionals. Definicions (II)

Web grammars. Exemple

Web grammars. Casos particulars

Exemple de gramàtica d’arbre

Exemple de gramàtica de taula

Gramàtiques d’atributs

Parsing amb soroll o distorsió

Gramàtiques estocàstiques

Error-correcting parsers

Expansió d’una gramàtica per permetre produccions d’error

Reconeixement basat en prototipus estructurals

Representació de formes mitjançant cadenes de símbols

Distància entre dues cadenes (distància d’edició)

Algorisme de Wagner i Fischer per al càlcul de la distància d’edició

Ampliacions de l’algorisme bàsic de distància entre strings

Exemple d’aplicació del matching de strings per a formes 2D

Representació de formes mitjançant grafs

Grafs d’atributs

Representacions de grafs

Isomorfisme entre grafs i isomorfisme entre subgrafs

Isomorfisme entre grafs i isomorfisme entre subgrafs. Representació gràfica

Inconvenients del matching de grafs en imatges

Algorismes de matching de grafs

Backtrack tree search

Forward checking

Algorisme de Graph Matching amb Forward Checking

Backtracking. Algorisme

Forward checking. Algorisme

Relaxació discreta. Plantejament

Relaxació discreta. Exemple

Relaxació discreta. Algorisme AC4

Relaxació discreta. Algorisme AC4 (continuació)

Comparació d’algorismes de graph matching per cerca en arbre

Cerca de cliques maximals en graf d’associació (I)

Cerca de cliques maximals en graf d’associació (II)

Cliques maximals. Algorisme

Matching de grafs amb tolerància a errors (I)

Matching de grafs amb tolerància a errors (II)

Matching de grafs amb tolerància a errors. Algorisme (I)

Matching de grafs amb tolerància a errors. Algorisme (II)

Matching de grafs amb tolerància a errors. Exemple

Algorismes aproximats per al matching de grafs

Relaxació probabilística

Altres algorismes aproximats per al matching de grafs

Cerca indexada

Cerca indexada. Exemple (Messmer, 95)

Grafs aleatoris

Comparació de mètodes per al matching de grafs

Models estructurals per al reconeixement de textures

Tasques del reconeixement de textures estructurals

Polígons de Voronoi i textures estructurals

Gramàtiques formals per a textures estructurals
(model de Lu i Fu)

Gramàtiques formals per a textures estructurals (II)

Exemple de textura amb distorsió. Utilització d’un error-correcting parser

Exemples d’aplicació del reconeixement estructural

Utilització de gramàtiques formals per a la interpretació de diagrames

Utilització del matching de strings per a la correspondència de formes 2D

Utilització del matching de grafs per al seguiment d’objectes

Utilització del matching de grafs per a la correspondència stereo

Bibliografia

Autor: Josep Lladós

Correu electrònico: josep@cvc.uab.es

Pàgina principal: http://www.cvc.uab.es/~josep

Es veu millor amb:
Microsoft Internet Explorer

Aquesta presentació ha estat generada amb PowerPoint de Microsoft Office.