HRS4R

Estratègia de recursos humans per al personal investigador (HRS4R)

logo_hrs4r

L'estratègia de recursos humans per al personal investigador (HRS4R) dona suport a les institucions de recerca i les organitzacions de finançament en la implementació de la Carta i el codi europeus per a investigadors i investigadores en les seves polítiques i pràctiques. La implementació dels principis de la Carta i el Codi per part de les institucions de recerca els fa més atractius per al personal investigador que busca una nova posició laboral o un centre on dur a terne el seu projecte de recerca.

La Comissió Europea reconeix amb el l'acreditació a l'Excel·lència en Recursos Humans en la Recerca a les institucions que progressen en l'alineació de les seves polítiques de recursos humans als 40 principis de la Carta i el Codi, basant-se en un pla d'acció/estratègia de recursos humans personalitzat.

HRS4R al Centre de Visió per Computador

El 2013, el CVC va aprovar la Carta i el Codi. L'any 2014, el CVC va iniciar el procés per a l'obtenció de l'acreditació HRS4R, creant un grup interdisciplinari que prepararia el Pla d'Acció i l'Anàlisi d'escletxes per obtenir l'acreditació esmentada.

El maig de 2015, el CVC va rebre el segell d'Excel·lència de RRHH en recerca. Com a consorci públic format per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Generalitat de Catalunya i com a membre de la Xarxa Catalana de Centres de Recerca – CERCA, el nostre HRS4R també està alineat amb el HRS4R de la UAB i el Codi de Conducta de CERCA.

L'abril de 2018, el CVC va aprovar la seva avaluació interina. La renovació del premi HRS4R de CVC es va ampliar per 3 anys més, des del maig del 2018 fins al maig del 2021. El pla millorat proposat en avaluació s'ampliarà per un nou període de 3 anys.

Pla d'acció HRS4R del CVC

El pla d'acció HRS4R del CVC presenta una llista clara d'accions a desenvolupar per avançar cap a l'excel·lència dels processos que impliquen la contractació i l'evolució de la carrera adequada del personal investigador del CVC. L'HRS4R s'inclou al Pla estratègic CVC, dins de l'eix "Persones".

Plans d'acció del CVC:

Procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits (OTM-R) del CVC

D'acord amb el procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits (OTM-R), les ofertes de feina de CVC es publiquen públicament al nostre lloc web i a Euraxess. Les directrius generals s'especifiquen al document del procés de contractació CVC OTM-R.

Llista de la política OTM-R del CVC:

Pla de carrera al CVC:

El CVC ofereix oportunitats als investigadors i investigadores per desenvolupar la seva carrera professional a tots els nivells, des de les etapes inicials fins als càrrecs més alts. El següent gràfic mostra els perfils de les diferents etapes del recorregut d'un investigador al CVC.

Igualtat d'oportunitats per a tothom

El CVC es compromet en aplicar una cultura científica sensible al gènere i a la diversitat en totes les seves accions: individuals i socials, estructurals, institucionals i polítiques. Aquest enfocament compromès es defineix i desenvolupa al Pla d'Igualtat del CVC, que s'enllaça a continuació:

Per més informació, visita el Portal d'Igualtat del CVC: https://www.cvc.uab.es/ca/igualtat/

Protocol per tractar, prevenir i eradicar l'assetjament laboral a CVC

  • Protocol d'actuació preventiva en situacions d'assetjament laboral, sexual o per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere al CVC - English | Catalan

Altres recursos rellevants: 

Queixes i suggeriments

Qualsevol queixa o suggeriment del personal del CVC, incloses les relacionades amb conflictes, disputes i desacords relacionats amb el treball de recerca, s'han d'enviar a rrhh@cvc.uab.cat.

Aquest procediment garanteix en tot moment discreció i confidencialitat, amb l'objectiu de promoure un tracte just i equitatiu a la institució i millorar la qualitat general de l'entorn laboral.

També pot actuar com a enllaç amb el Síndic de Greuges de CERCA.