Saltar al contenido

Metodologia

El format d’ExperimentAI busca establir de forma natural el diàleg entre el món acadèmic i la societat. La metodologia es basa en dinàmiques de cocreació d’inici a fi, situant a la ciutadania al centre del projecte. Per aconseguir-ho, s’han definit grups de treball multidisciplinaris, encarregats de cocrear les sessions, adaptar-les a la realitat, necessitats i especialitzacions de cada biblioteca, monitorar les sessions i avaluar els resultats. Aquests grups de treball estan integrats per personal investigador i tècnic en el camp de la intel·ligència artificial, professionals de la comunicació científica, personal de les biblioteques i usuaris. A més, també es deixa la porta oberta a participar a l’administració pública i món empresarial.

Un projecte de tres «O»

ExperimentAI és un projecte innovador pel que fa al seu format, metodologia i connexió amb les audiències. El projecte busca avançar en les línies marcades per les directrius de les tres «O»: Open Science, Open Innovation and Open to the World, promulgat per la Comissió Europea.

El format

A base de tallers participatius i interactius, el format del projecte busca que els ciutadans puguin experimentar la tecnologia de primera mà i conèixer les bases que la conformen, a la vegada que es genera un diàleg sobre els usos, les oportunitats i els límits ètics d’aquesta tecnologia. Aquesta visió experiencial, més enllà del component informatiu i teòric, és el que dota a ExperimentAI de la dimensió de vivència de la ciència i la innovació, oferint a la ciutadania integrar els reptes tractats d’una manera més pròxima i personalitzada.

La metodologia

La metodologia d’ExperimentAI busca situar al ciutadà en el centre en totes les etapes del projecte:

  • Disseny de les sessions: es generen grups de treball per a la cocreació de les sessions (en els quals també hi participen ciutadans, usuaris de les biblioteques) adequant els continguts a les línies de treball i d’especialització de les biblioteques.
  • Sessions a les biblioteques: les diferents activitats estan pensades perquè la ciutadania comprengui i conegui de primera mà l’estat actual de la IA i les seves aplicacions, promovent el diàleg per a expressar les seves opinions, dubtes i incerteses.
  • Anàlisi de la percepció de les tecnologies: la retroalimentació de la ciutadania així com la percepció, dubtes i qüestions ètiques plantejades sobre les tecnologies durant les sessions es recullen en un informe de conclusions. 

Resultats

Amb els diàlegs establerts amb la ciutadania al llarg de les sessions, es recopilaran un conjunt de conclusions i es generarà un informe final que es posarà en obert en aquesta pàgina web. L’objectiu d’aquest informe final és convertir-se en la base de la pròxima edició del cicle de diàlegs ciutadans «Intel·ligència artificial, ètica i participació ciutadana«, un projecte que busca fer una reflexió conjunta entre l’acadèmia, l’administració pública, el món empresarial i la societat sobre el futur que volem al voltant de la IA, partint de les principals incerteses, dubtes i opinions que té la ciutadania al voltant de la tecnologia i al seu futur.

Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn