Portal Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al DOGC nº 6780, s’ha obert aquest apartat a la nostra web, on trobareu tota la informació sobre el Centre de Visió per Computador (en endavant CVC) per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

El CVC, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d’oferir informació actualitzada de les seves activitats al mateix organisme i al públic en general, posa a la vostra disposició tota una sèrie de documents que, per altra banda, en una gran proporció, ja formaven part de les dades que sobre el CVC han estat incloses en la nostra pàgina web des de l’inici de la seva publicació.

Informació Institucional

Data darrera actualització de la documentació: 11/01/2022

Estatuts

Òrgans de Govern

Alts càrrecs

El CVC no té personal que pugui ser considerat com personal d’alta direcció segons la Llei 13/2005, de 27 de desembre de 2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. La funció de l’alta direcció recau sobre el Consell de Govern de l’entitat que no percep cap tipus de retribució, dietes, ni dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern del Consell d’Administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat.

Organigrama

Personal

Accés a la llista sencera de personal del centre, amb indicació de la seva categoria i departament. Inclou el personal adscrit d’altres institucions.

El CVC es declara com una institució pública, catalana, amb vocació internacional, compromesa amb el seu entorn i defensora, en el desenvolupament de les seves activitats, dels valors i la pràctica de la llibertat, el pluralisme, la democràcia, la igualtat, la solidaritat i l’equitat.

Com a centre CERCA, el CVC té com a objectiu basar la seva activitat en el respecte i la igualtat de totes les persones. Així, la gestió de la recerca i les polítiques d'elegibilitat, ocupabilitat, representació institucional, distribució de recursos i avaluació s'han de fonamentar en la valoració justa de les persones i evitar discriminacions de qualsevol classe.

Per aquestes raons, es va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat i, en tot el que no estigui establert en aquest pla, se segueixen les directrius de les entitats que formen el Consorci:

Tanmateix, s’ha dissenyat l’Estratègia de Recursos Humans per al personal investigador, el qual ha rebut el reconeixement d’Euraxess amb el segell d'excel·lència HRS4R, i què ens permet homologar el nostre centre a escala europea:

Queixes/suggeriments

Qualsevol queixa o suggeriment del personal del CVC, incloses les relacionades amb conflictes, disputes i greuges relatives a les tasques de recerca, caldrà vehicular-les a través de l’adreça rrhh@cvc.uab.cat

Aquest procediment garanteix en tot moment discreció i confidencialitat, amb l’objectiu de promoure un tracte just i equitatiu a la institució i millorar la qualitat general de l'entorn laboral. També podrà actuar com a enllaç amb l’Ombudsperson CERCA.

Recompte personal

Segons els Pressupostos anuals publicats per la Generalitat de Catalunya.

Retribucions (massa salarial) 

Efectius i retribucions anuals del personal de les entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

Conveni col·lectiu

Resolucions dels processos de selecció

Codi ètic i de bona conducta

El Consell de Govern del CVC, en data 9 de gener de 2019, ha acordat l’adhesió al Codi Ètic i de Conducta aprovat per la Institució CERCA que, en línia amb els criteris de la Unió Europea, promou el bon govern i la bona conducta, seguint les directrius del personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, juntament amb altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Activitat i Planificació    

Presentació

Missió, Objectius i Visió. Principals Funcions i Serveis de l’activitat del CVC.

Memòries d’Activitats

En aquest apartat es presenten les Memòries Anuals de Recerca (anglès) i de Transferència (català), les quals inclouen entre altres informacions, l’organigrama del Centre,  l’organització i la distribució del personal, les publicacions, els projectes públics competitius i els d’empresa, les conferències i els congressos, els premis i les activitats de difusió.

Recerca:

Transferència i comunicació:

Informació Econòmica i Pressupostaria      

Data darrera actualització de la documentació:  veure Informació Institucional

(freqüència actualitzacions: anual)

Pressupostos anuals

El pressupost del CVC forma part i es consolida amb els pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya (GC), que es publiquen al seu propi portal de la transparència. A continuació, es presenten els Estats Financers (EF) i els Pressupostos (PRS) consolidats.

Comptes anuals

Auditories oficials anuals de la gestió econòmica, comptable i patrimonial del CVC

Liquidació Pressupostària:

Contractació Pública

Tota la informació relativa a la contractació pública del CVC, com són les Instruccions Internes de Contractació, els anuncis, les licitacions, les adjudicacions i les formalitzacions, estan recollides al Perfil del Contractant, que habilita la seva publicació al Portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Convenis

Tota la informació relativa als convenis signats amb altres entitats públiques, com són organismes o ens de la Generalitat de Catalunya, de  l’Estat o Internacionals, està recollida al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació i publicats al Portal corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Accés al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya:

Territori

Per la pròpia naturalesa de l’entitat no es genera ni es disposa d’aquesta informació.

Procediments Jurídics

Per la pròpia naturalesa de l’entitat no es genera ni es disposa d’aquesta informació.

Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre les activitats del CVC i els nostres serveis a través del correu transparencia@cvc.uab.cat

Comunicacions anónimes

Teniu constància d'un cas de frau o mala praxi? L'oficina Antifrau de Catalunya us ofereix un canal per poder denunciar garantint la confidencialitat de l'alertador, que contribueix d'aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya. Formulari

Canal de denúncies: Sistema Intern d'Alertes de la Generalitat de Catalunya

El Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

El canal intern d’alertes és la via ordinària per alertar de fets i actuacions irregulars en el context laboral o professional de l’Administració de la Generalitat. Permet presentar alertes de forma anònima. Accedir al Sistema Intern d'Alertes.