Supply Offers

Es presenta aquesta plataforma amb motiu de salvaguardar la lliure competència, que és un dels principis bàsics que recull l'article 1 de la LCSP, i que s'ha de garantir en tot procediment de contractació. En aquest sentit, la pròpia exposició de motius de la LCSP assenyala que, “s'habilita una tramitació especialment sumària per a contractes d'escassa quantia que ha de suposar la consolidació de la publicitat i eficiència en qualsevol contracte públic, reduint la contractació directa a situacions extraordinàries”.
 
D'aquesta manera, a partir d'aquesta plataforma es dona publicitat als contractes menors amb l'objectiu d'evitar l'obstacle de cobrir de manera immediata les necessitats de compra en aquells casos en els quals no és possible obtenir diverses ofertes en el mercat. Mitjançant la mateixa es podran penjar pressupostos a totes aquelles empreses que vulguin participar en el procés de subministrament o serveis objecte del contracte.
 
En tot cas, la no obtenció de tres ofertes s'entendrà complerta amb la publicitat de la licitació, doncs, en tals suposats, ja queda garantida la competència.
Page 1 - 0 of 1 results
Newest to oldest
Oldest to newest
All
2024