OTM-R Recruitment Process

La contractació de personal al CVC, com a entitat subjecta a dret públic, s'ha de fer mitjançant convocatòria pública i d'acord amb els principis següents:

a) Igualtat, mèrits i capacitat: es garanteix que tots els ciutadans tenen dret a accedir a l'ocupació pública d'acord amb aquests principis constitucionals.
b) Publicitat de les convocatòries i les seves bases
c) Transparència
d) Imparcialitat i professionalitat de la comissió de selecció
e) L'actuació de la comissió de selecció serà independent i amb criteri tècnic
f) Adequació entre els continguts del procés de contractació i les tasques a desenvolupar
g) Agilitat, sense perjudici de l'objectivitat, en el procés de contractació

Es pot sol·licitar el compliment d'altres requisits específics que tinguin una relació objectiva i proporcionada amb les funcions acceptades i les tasques a desenvolupar.

 

Procés de contractació

El CVC està compromès amb la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R) per a qualsevol candidat potencial, en tots els nostres processos. L'any 2015 vam rebre l'acreditació Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Mitjançant un procés extens i continu, millorem el
condicions i oportunitats a CVC. Amb aquestes accions, el CVC es compromet amb els principis de la Carta Europea de l'Investigador, així com amb el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors.

El procés de contractació el realitza el departament de Recursos Humans, que pot externalitzar el procés.

Fases

1. Anunci de l'oferta

Totes les posicions noves s'han d'anunciar al nostre lloc web, així com al web d'Euraxess i altres canals de difusió. En general, els anuncis de feina es publiquen durant un mes, llevat que hi hagi altres requisits del procés de contractació. Totes les sol·licituds s'han de fer a través del web del CVC. Un cop feta la sol·licitud, el sol·licitant rebrà un correu electrònic amb un missatge dient que es posarà en contacte amb ell si el seu perfil s'adapta a la plaça.

2. Fase de cribatge

El reclutador principal i el departament de RRHH analitzen els perfils dels candidats en relació amb els requisits establerts a la descripció del lloc de treball i elaboren un rànquing. Es posarà en contacte amb els candidats seleccionats per concertar una entrevista.

3. Fase d'entrevistes

En general, el procés consta de dues entrevistes. Una la duu a terme el departament on s'ha de basar la plaça, i l'altra la gestiona RRHH i/o direcció, excepte en el cas de vacants de beques de doctorat, que segueixen un procés diferent.

  • Entrevista de grup de recerca: entrevista tècnica i prova tècnica (si cal)
  • Entrevista de RRHH: entrevista basada en competències i actituds

Les entrevistes es faran presencials o en línia.

Per a llocs estratègics o beques de doctorat, s'organitzaran entrevistes per grups de contractació. La composició d'aquests grups dependrà de la vacant.

Quan sigui possible, les dones seran presents a tots els grups de contractació. Almenys el 20-25% dels membres del grup seran dones.

4. Proposta de contracte

Un cop tenim un candidat definitiu per al lloc, RRHH i/o Direcció ho comuniquen al candidat per tal d'informar-li de les condicions de l'oferta. Una vegada que RRHH i/o direcció han fet totes les comprovacions necessàries, s'envia una proposta de contracte al candidat.

Aquesta proposta inclou:

  • Informació sobre la plaça ofertada
  • Condicions (salari brut anual, jornada, modalitat i durada del contracte, vacances)
  • Beneficis
  • Data d'inici

Un cop tenim el document signat, RRHH sol·licita la documentació necessària per a la confecció d'un contracte. Es poden programar trucades addicionals entre RRHH i el candidat per explicar i donar suport relacionats amb qüestions fiscals.

Trasllat: per a qualsevol candidat que vingui a viure a Espanya, l'ajudem en el procés d'obtenció del permís de treball per a ell i la seva família directa (cònjuge i fills) i donem suport a les tasques administratives per instal·lar-se a Barcelona (procés NIE, agències immobiliàries, llista d'escoles, etc.).

5. Sol·licituds no seleccionades
Tots els candidats que han participat en la fase d'entrevista seran contactats per telèfon o correu electrònic per confirmar el resultat del procés de contractació.

Durant tot el procés de contractació, els candidats poden contactar amb RRHH (rrhh@cvc.uab.cat) si volen consultar l'estat del procés de contractació.

Diversitat i igualtat d'oportunitats laborals

El CVC practica una política d'igualtat d'oportunitats i aposta per la diversitat i la inclusió. Ens complau considerar tots els sol·licitants qualificats per a una feina sense tenir en compte l'ètnia, el color, la religió, l'orientació sexual, la identitat de gènere, la nacionalitat, l'edat o qualsevol altra base protegida per la legislació estatal o local aplicable.

Grups de contractació

Les dones del CVC estaran representades als grups de contractació; la proporció mínima és del 20-25% dels membres de cada grup de contractació. L'objectiu és promoure el paper de la dona en la recerca.

Interrupcions en la carrera laboral

En els quadres de selecció i cribatge, les baixes per maternitat tindran punts addicionals per igualar les interrupcions en la carrera de dones.

Protecció de dades

La base de dades de sol·licitants, així com totes les sol·licituds rebudes a través del lloc web del CVC, són gestionades pel departament de recursos humans. Tota la informació es tracta amb la deguda confidencialitat i només per a la finalitat esmentada. Es posaran a disposició dels membres de la comissió de contractació en la mesura que siguin necessaris per a la gestió del procés.